„Астро-лунен календар 2017″ от Даниела Евстатиева

От  |  0 коментара

„Астрологичният лунен календар“ от Даниела Евстатиева за 2017 година пре­доставя информация за взаимодействието на Слънцето и Луната със Земята във всеки един от 365-те календарни дни. Основната му цел е да подпомогне читателите в подредбата на програмата им за делника и да ги насочи правилно да се възползват от своя­та енергия и енергията на Слънцето и Луната за осъществяване на главните си стремежи, без да губят сили за маловажното.

Встъпителни думи

Ние сме земни жители. Нашата планета е част от нашата Слън­чева галактика. Определено и с основание смятаме себе си, съ­ществуванието си за важен факт. Но потънали в суматохата на нашия микрокосмос забравяме, че сме неделима част от макро­космоса. Това трябва да се поправи заради убедеността ни в единствеността.

2016 година подготви разпада на мита за нашата уникалност с откриването на подходящи за живот условия на планети/сате­лити извън нашата Слънчева система. Същевременно астроло­гичната 2016 година разви планетни аспекти, които затвърдиха отговорността ни към Вселената.

Все по-често събития през годината ни напомняха за това. Ясно начало даде Световната среща за климата в Париж. В нейното мото личеше желанието на световните лидери да не се пропусне „точният момент“ (заиграване със заглавието на най-популярната у нас книга на Йохана Паунгер и Томас Попе „Точ­ното време“, издадена от „Кибеа“, бел.авт.) за овладяването на катастрофата следствие от климатичните промени.

Убедена съм, че това може да случи, ако често-често поглеж­даме нагоре, към небето с намерение да синхронизираме нашите действия с цикличното движение на нашата Слънчева система.

Не е задължително да знаем всичко за планетите и другите небесни тела, за да напредваме в живота си, но ще ни бъде по-лесно да живеем, ако понякога отправяме поглед нагоре, към на­шето дневно светило Слънцето и вярната спътница на Земята – нощното ни светило Луната.

Тяхното дневно, месечно и годишно поведение и въздействие върху живите същества на планетата Земя, импулсите и вибра­циите, които изпращат, означават много за нас и казват важни неща и за днешния ни ден, и за бъдещето ни.

СЛЪНЦЕТО е огледалото на реалността, в която живе­ем. То хвърля светлина върху ситуацията такава, каква­то е днес и сега. В астрологичен смисъл светлината на Слънцето управлява процесите според принципите на своето „мъжко“ (E) начало и разкрива възможностите ни за реализация, дава представа за нашия физически потенциал.

ЛУНАТА е огледалото на духа ни. Свързва се с „женско­то“ (D) начало. В индивидуалната звездна карта (хорос­копа) тя носи рефлекторните, подсъзнателните прояви на всеки човек. Нейното въздействие е важно за наше­то душевно равновесие.

Съхранени са исторически записи, удостоверяващи интереса на хората към поведението на Луната, отпреди повече от дваде­сет и пет хиляди години.

КАКВО НОВО И РАЗЛИЧНО ДОБАВЯ „АСТРОЛОГИЧНИЯТ ЛУ­НЕН КАЛЕНДАР 2017“?

Неговата цел е да помогне на читателите през цялата година да вървят в синхрон със Слънцето и Луната, да живеят в хармо­ния с характера на вибрациите им.

„АСТРОЛОГИЧНИЯТ ЛУНЕН КАЛЕНДАР“ за 2017 година – нека го наречем за по-кратко „АСТРО-ЛУНЕН КАЛЕНДАР 2017“ – пре­доставя информация за взаимодействието на Слънцето и Луната със Земята във всеки един от 365-те календарни дни. Основната му цел е да подпомогне читателите в подредбата на програмата им за делника и да ги насочи правилно да се възползват от своя­та енергия и енергията на Слънцето и Луната за осъществяване на главните си стремежи, без да губят сили за маловажното.

Всеки ще се съгласи, че живеем във времена, когато дено­нощието не ни достига, за да направим нещата, които харесва­ме или да бъдем достатъчно с хората, които обичаме. Основно място заема въпросът за избора. Всеки ден, всеки час, всяка минута някой прави избор, а друг се отказва да избере. И двете решения са в състояние да повлияят върху живота напред.

През първото десетилетие на настоящия 21 век смятахме за достатъчно навременна реакция да определим „точното време“ за едно или друго наше действие.

За 2017 година е в сила една съществена особеност – това е година на Слънцето.

Отделила съм специално място за интерпретациите на важните моменти и периоди от годината. По-долу ще прочетете за­що и с какво 2017 година ще е по-различна и кое е важното, ко­ето трябва да се запомни. От астрологична гледна точка насто­ящата година, както и 2016-та, ще има силна връзка с „общест­вените“ („външните“) планети: Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Познавайки техните характеристики и сила на въздействие, ло­гично е да си помислим, че часовниците ни тиктакат по-бързо. Гарант за това е най-вече присъствието в играта на планетата Уран – управителя на нашето време. Въпросът е накъде да бър­заме? С какви средства и цели?

Основателни питания, тъй като Епохата на Водолея и Уран се свързват с енергията на атома, със светкавичните реакции и с непредвидимите последствия.

„Урановият“ човек настоява да се развива бързо, да получа­ва и да отдава бързо своята енергия и без съжаление и угризе­ния да надживява онези форми, които повече не са му потреб­ни. Няма да се справим добре с живота през Епохата на Водо­лея, ако не се научим бързо и точно да отличаваме ВАЖНОТО и МАЛОВАЖНОТО. Нямаме време за непродуктивни ходове.

Уран изисква от нас да мислим по „урановски“. Понятията, информацията и изводите в „АСТРО-ЛУНЕН КАЛЕНДАР 2017“ ни насочват към изграждане на разумно, здравословно в стопан­ски и житейски смисъл поведение, неговата подредба и основна задача е да ни подскаже как съзнателно да избягваме хаоса в мислите си.

Животът многократно е доказал верността на езотеричното твърдение: Каквото отгоре, такова отдолу!

Надявам се читателите да прилагат прочетеното, както и предложените от мен в този календар правила и препоръки, ръ­ководейки се от собствената си преценка, от познанията си и в съответствие с обстоятелствата на мястото, на което се намират (като метеорологичното време, например). 

Даниела Евстатиева, астролог 

КАЛЕНДАРИТЕ

КОЙ КАКВО ПОКАЗВА? ЗАЩО ДА СЕ ДОВЕРИМ НА АСТРО-ЛУННИЯ КАЛЕНДАР?

Свикнали сме с календарите. Виждаме ги навсякъде около себе си: в телефона, в бележника, на стената… Ползваме ги, раз­гръщаме ги в празници и в делници. Украсяваме ги със спомени, мечти и снимки от Земята, от Космоса.

Дали се замисляме, че те са организатор на нашия живот, че представляват строен, сложен и надежден механизъм за връзка с Вселената, тъй като онагледяват движението на небесни тела, кръговрата на циклите спрямо нашия ден?

2017 година е. Ние ползваме Грегорианския за официален, светски календар.

Червената нишка, която преминава през него и отразява ду­ха му, е стремежът официалната година да се доближи макси­мално до продължителността на тропическата година.

Астрологическият календар е Слънчев календар. Една година от него се измерва с времето, необходимо на дневното светило да направи пълно завъртане по 360-те градуса на еклиптиката от 00 градуса, 00 минути и 1 секунди Овен до същия градус от този зодиакален знак.

Денят (частът) по гражданския, Грегорианския календар, в който Слънцето застава на посочената по-горе зодиакална по­зиция, отбелязват началото на новата астрологическа и астро­номическа година. През 2017 това ще се случи на 20 март в 10 часа и 30 минути по Гринуич.

Гражданският календар отбелязва настъпването на световна­та Нова година на 01 януари, 00 часа, 00 минути и 1 секунди по Гринуич и предоставя право на всяка държава, щат, провинция да го отбележи според местното време.

За разлика от астрологическия, официалният, светският кален­дар е универсален по своя характер.

Той не разглежда индивидуалните особености на година, ос­вен дали е високосна и затова ни предоставя универсален отго­вор на въпроса за деня на пролетното/есенното равноденствие, на лятното/зимното слънцестоене, поставяйки ги, съответно, на 22 март и 22 септември, 22 юни и 22 декември.

При съпоставката на официалния, Грегорианския и на АСТРО-ЛУННИЯ календари се наблюдава разминаване в датите за отбе­лязване на Нова година, на пролетното и есенното слънцестое­не, на лятното и зимното равноденствие. С използване на цикли­те на нощното светило – Луната – те се преодоляват.

Напълно логично е да се доверим за изчистването на тези външни приплъзвания между двата типа календари на движение­то на Луната. Та нали тя е нашият единствен естествен спътник, съучастник в небесния триъгълник Слънце – Земя – Луна?

Как постъпваме ли?

Времето, необходимо на Слънцето да прекоси територията на един зодиакален знак (равен на месец от календара), което се случва дванадесет пъти за една година, се приравнява с времето, необходимо на Луната да направи пълно завъртане около Земята.

Приблизително за 28 календарни (слънчеви) дни, Луната пре­минава през своите четири фази (новолуние, първа четвърт, пъл­нолуние, последна четвърт) и разделя слънчевия месец на чети­ри периода по седем дни.

С помощта на нейните четири фази се въвежда седмичната организация в календарите. Прилагането на ритъма на Луната в календарната уредба отвежда до единомислие по въпроса за броя на дните в месеците. И двата календара приемат, че техни­ят брой може да варира от 28 до 31 дни.

Светският календар следи броя месеците и на седмиците през една календарна година. Първите са 12 на брой, колкото са и зо­диакалните знаци по пътя на една

годишна обиколка на Слънце­то, докато броят на седмиците през годината е обичайно 52, но е позволено тяхното число да варира.

АСТРО-ЛУННИЯ КАЛЕНДАР проследява кулминациите на лун­ните фаза през месеца. Те следват през седем дни – точно тол­кова дни има седмицата в светския календар. И така, лунните седмици се оказват същият брой, какъвто е броят на седмиците в светския календар за съответната година.

Използването на лунния цикъл изчиства разминаването меж­ду светския и астрологическия календар по отношение на про­дължителността на годината. Така се позволява на всеки от тях да запази самостоятелността си, своя дух и чест.

Едва ли има необходимост от повече информация, за да се убедим, че АСТРО-ЛУННИЯТ календар подчертава изконните ха­рактеристики на официалния, на светския календар. Но ни пре­доставя още права, възможности, поставя ни още задачи, наред със задължението да проследяваме дните от седмицата, почив­ните, официалните празници…

АСТРО-ЛУННИЯТ КАЛЕНДАР ни позволява да се движим в синхрон с циклите на светилата от нашата Галактика.

 

Малко повече за светилата

ЛУНАТА – Тя е най-близко разположеното до Земята небесно тя­ло и има диаметър 3476 километра. От астрономическа гледна точка е спътник на Земята. Да видим Луната с просто око не е трудно, стига да вдигнем глава към небето при пълнолуние, на­пример. Тя е само на 384 000 километра от нас и не притежава собствена атмосфера, която да я закрива. Доказано е, че е тъм­но, студено тяло, черпещо светлина от Слънцето. Повърхността є е покрита с кратери и падини.

 

Какво трябва да знаем за Луната:

Движението на Луната по небесната сфера е обвър­зано с придвижването на Земята.

Заради специфичното є въртене около собствената ос и около Земята, ние, земните жители, виждаме винаги една и съща нейна страна.

Тя е „отговорна“ за редица земни явления като приливите и отливите на моретата и океаните.

Луната участва дейно в астрономическите феномени – слънчевите и лунните затъмнения.

Луната управлява душата, чувствата, усещанията и женското начало.

 

СЛЪНЦЕТО – В астрономически план това е централната звезда на нашата планетарна система, „отговорна“ за светлината и жи­вота на Земята. Диаметърът й от 1,3 милиона километра дава ос­нование на учените да кажат, че е една напълно нормална „не­подвижна“ звезда със средни размери и маса.

Поради своята относителна близост до Земята, Слънцето е много добре проучено. Част от изследванията са дали идея как да се използва неговата енергия (топлина, светлина, излъчвания) за създаване на различни технологии за ежедневно приложение.

 

Какво трябва за знаем за Слънцето:

Кръгло небесно тяло с диаметър приблизително 1 392 000 километра.

Температурата на повърхността му е 5505 градуса по Целзий, а в ядрото – няколко милиона градуса.

Притежава собствена фотосфера, която го обгръща с тънък пръстен.

За разлика от Луната, Слънцето се върти около собствената си ос в една посока със Земята.

От астрологична гледна точка Слънцето управлява духа, жиз­нените импулси, индивидуалността, мъжкото начало.

ЦИКЛИТЕ НА ЛУНАТА

По време на своята обиколка около Земята Луната посещава последователно дванадесетте зодиакални знака. Тя се задържа във всеки от тях между два и три дни, достатъчно, за да прояви различните страни на своя характер, като се разкрива в раз­лична степен, според фазата, в която се намира.

Най-общо казано, наблюдаваме седем основни типа импулси, изпращани от Луната към Земята. Те съответстват на четирите лунни фази, периодите на събираща и изпускаща Луна и положе­нието є по зодиакален знак.

Комбинацията от въздействието на лунните импулси, управля­ващи специфичния климат на лунните фази, и взаимодействието на астрологичните аспекти през всеки един от дните предполагат ясни и точни правила за поддържане на тялото, душата и духа на човека, както и по отношение на неговата трудова дейност.

 

Новолуние

Обърнатата към Земята страна на Луната е почти скрита, не е осветена от Слънцето. Земният сателит остава в рамките на два до три дни изцяло между Зе­мята и Слънцето. Луната е винаги в знака, заеман от Слънцето. Тази фаза се отбелязва с термина съедине­ние, съвпад. По време на тази фаза импулсите от страна на Луната към земните жители и природата са изключително мощни. Земята издиша, човешкият орга­низъм се изчиства от отровите и натрупванията. Пре­поръчително е по това време да се въздържаме от хи­рургически интервенции.

 

Нарастваща Луна

Вече се вижда една част във формата на тънък сърп. Астрономите различават две подфази – „първа“ и „втора“ лунна четвърт. По време на „първа лунна чет­върт“ Луната доближава Земята. След приблизително седем дни тя пресича пътя на Земята около Слънцето и започва да се отдалечава, за да изпълни в рамките на 14 дни своята роля от „втора“ четвърт и да се при­готви за пълнолунието. През това време тя изпраща положителна енергия към природата, готова е да є дари плодове. Човешкото тяло разкрива в максимал­на степен своите възможности. Трябва да мислим за неговото укрепване и да се освобождаваме от вред­ните навици.

 

Пълнолуние

Луната е застанала точно срещу Слънцето, в негова „опозиция“, а видимата й страна е изцяло осветена. В продължение на два до три дни тя е светъл диск вър­ху небето. Нейните импулси са изключително директ­ни, променят настроенията на земните жители, въз­буждат процесите в земната кора. Увеличава се броят на инцидентите поради нашето агресивно поведение. Раните кървят по-дълго и по-трудно зарастват. Препо­ръчително е да се въздържаме от хирургически интер­венции.

 

Намаляваща Луна

Светилото отново се доближава до Земята и на 22-я ден след новолунието то отново пресича пътя на Зе­мята около Слънцето. Започва последната й четвърт, а нейната видима страна става все по-тънка. Импул­сите на намаляващата Луна настояват да се освобо­дим от натрупаната енергия, от страховете и колеба­нията си, като позволим на положителните чувства да ни ръководят. Организмът е във върхова форма, лес­но възприема промените в режима на хранене и жи­вот, повлиява се добре от прилагането на оздравител­ни терапии.

 

Събираща Луна

Това е позицията на Луната в знаците, разположени между зимното и лятното слънцестоене.

Това време от годината може да се опише като пери­од на издишване за Земята. Периодът на „събираща­та“ Луна е подходящ за обработване на земята, за по­сяване, за узряване на семената.

 

Изпускаща Луна

Това е позицията на Луната в знаците, разположени между лятното и зимното слънцестоене.

Периодът на „изпускащата“ Луна се описва като вдиш­ване на Земята. Времето е подходящо за обработва­не на растенията, за събиране на плодовете, за скла­дирането им.

КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ ОТ ЛУННИЯ ЦИКЪЛ

Лунният цикъл съдържа четири критични точки, съвпадащи с но­волунието, пълнолунието, първата и последната четвърт. Това са дните, през които се извършва преход от една в друга фаза. Те са познати като „стресови“ дни, защото тогава се регистрира увеличение на броя на катастрофите, авариите, пътно-транспорт­ните произшествия. Наблюдава се повишена податливост към заболявания.

Дните имат нестабилна енергийна характеристика, а поради влошеното снабдяване на мозъка с кислород нашата психика е особено уязвима, а също и имунитетът ни отслабва.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЛУНАТА В ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ

При своята обиколка около Земята Луната преминава през два­надесетте градини (полета, домове) на Зодиака. Задържа се в продължение на два до три дни. Нейното местонахождение е посочено съвсем точно в този календар.

Когато в един календарен ден Луната преминава през два ас­трологични знака, водещ е този, в който светилото се задържа по-дълго. За ориентир се взема 12 часа по обяд (местно време). Неговият символ се отбелязва върху полето за деня.

МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

В класическата астрология се говори за мъжко и женско начало при зодиакалните знаци. Това би трябвало да ни напомни, че през дните с „мъжко“ начало трябва да се предприемат дела, свързани с изразходването на повече физическа енергия и сила.

Точно обратното трябва да се случва при дните с водещо „женско“ начало. Те са подходящи за спокойни занимания, за емоционални срещи и за опознаване на чувствата – своите и чуждите.

Изследванията на повече от 30 000 жени, направени от чеш­кия лекар д-р Джонас, доказват, че ако в момента на зачатието Луната е била в знак с „мъжко“ начало, в 98 на сто от случаите се раждат момчета.

АСТРО-ЛУНЕН КАЛЕНДАР ЗА СЛЪНЧЕВАТА 2017 ГОДИНА

Тя започва на 20 март 2017 година в 10 часа, 39 минути и 31 се­кунди по Гринуич. В този час Слънцето застава на 00 градуса, 00 минути и 01 секунди градуса от зодиакалния знак Овен. За да разберем кога при нас настъпва астрономическата пролет, тряб­ва да коригираме световното време според местното (правило­то за световните часови зони). В този час става предаване на управлението от планетата Юпитер на Слънцето.

2017 година е Година на Слънцето или „Слънчева“, казано на­кратко.

 

КОГАТО СЛЪНЦЕТО УПРАВЛЯВА

АСТРО-ЛУННИЯТ КАЛЕНДАР 2017 ГОДИНА, които разгръщате, е класически ас­трологичен календар.

Определението „класически“ из­разява същността му, подсказва какъв е неговият апарат и говори за средствата, с които работи, и за целта, която преследва.

Класическият астрологичен ка­лендар използва ефемеридните таб­лици с информация в ъглови градуси за актуалното положението на небес­ните тела от септенера (седемте класически планети: Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий, Луна) и за онези, които са извън него, за да определи характе­ра на всеки ден от съответната календарна година.

Присъствието в заглавието на думата „лунен“ има не само уточняващ характер. Показва се недвусмислено, че АСТРО-ЛУ­НЕН КАЛЕНДАР използва ритъма на Луната за синхронизиране на планетните цикли с дните от официалния, светски календар.

В класическата астрология се говори предимно за влиянието на планетите от септенера. Всички те са видими за нас. Поняко­га с просто око, какъвто е случаят с планетите Юпитер и Сатурн към месец март 2016 година, или с помощта на телескоп.

В специализираната литература ги откриваме, подредени в редичка, според отдалечеността им от Земята:

Сатурн; Юпитер; Марс; Слънце; Венера; Мер­курий; Луна; Земя.

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ГОДИНИТЕ НА СЛЪНЦЕТО?

В класическата астрология тези планети поемат управлението на календарните години на принципа на ротацията, като се при­държат към описания порядък. 2016 година бе Година на Марс, затова следва 2017 да е Година на Слънцето.

Предишни години под знака на Слънцето: например, 1968 и 1989. Следващата е 2024-та.

Връщам се към 1968 и 1989 поради една причина: в нашата па­мет за близкото минало те имат общо свързващо звено. 1968 е годината на Прага и Париж – обединяващото за двете европей­ски столици тогава са протестите по улиците им. През 1989 годи­на в България хората излязоха на протест по улиците. И 1968, и 1989 ни разтърсиха, предизвестиха промени, които все още не сме приключили, все така очакваме да разберем посланието им.

Засега 2024 година е интересна предимно за астролозите. Причината е, че тогава, след повече от 18 години присъствие в знака Козирог, Плутон се установява на територията на знака Водолей. Очакваме този момент, за да видим и разберем пове­че за Епохата, в която живеем, тази на Водолей.

Класическата астрология използва натрупания през вековете емпиричен опит от наблюденията на видимия път на планетите, за да определи характера на календарните години.

Може да се твърди, че времето през Слънчевата година има следните характеристики: тя е предимно суха, по-често топла, с отделни периоди на жега.

 

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ СЛЪНЧЕВАТА 2017

Календарната 2017 започва в ден от седмицата неделя. Той е де­нят на Слънцето, на светилото-управител на астрологическата година.

Без Слънце животът, който познаваме, е немислим. Слънче­вата светлина е и енергия, даваща сили.

Очаквам 2017 година да осветли истини за живота ни, на всички да ни е по-лесно „да се ориентираме по Слънцето“, както гласи една стара поговорка.

В астрологията Слънцето символизира хората, масите, наро­да, множеството.

В човешкото тяло се свързва със сърцето – органа-мотор на живота, и с енергиите на действието, докато осъществяваме идеалите си, с целеустремеността, със самочувствието, самоо­съзнаването.

Слънцето носи неподправената сила на мъжкото начало (ян енергия).

Луната изразява силата на женското началото (ин енергия).

През тласъка на антагонизма, двете светила се обединяват, позволявайки ни да реализираме намеренията си.

Опасностите, на които бихме могли сами да се изложим през Годината на Слънцето, идват след дебалансиране на вътрешните енергии, т.е., когато сме хиперактивни или твърде пасивни, кога­то се предоверяване на собствената преценка.

Слънцето се свързва със зодиакалния знак Лъв и с Пети ас­трологически дом.

Слънчевият характер на следващите дванадесет месеца ще осветли делнични и екзистенциални проблеми.

Все по-често ще отделяме време за развлечения, за забавни и хазартни игри.

Календарната 2017 ГОДИНА продължава поредицата години, подвластни на аспектите на големите, обществени планети, кои­то носят за нас предизвестени или неочаквани трансформации.

Все така е актуално въздействието на планетата Плутон от знака на Козирог (2008–2024 години).

През настоящата година Плутон осцилира между 18-тия и 20-тия градуси от знака. Добрата новина е, че не влиза в точен аспект с планетата Уран, както бе през предходните години.

Сега далеч по-важни са нейните благоприятни срещи с Неп­тун.

Те са актуални през юли–август–септември 2017 година и из­викват шанса на наша страна, ако целенасочено и спокойно тър­сим изход от сложни ситуации. Силите на надеждата ще ни па­зят от песимизма, ще ни вдъхват енергия да продължаваме. С помощ от страна на Нептун/Плутон ще ни е по-лесно да видим кои са истинските неща, да ги оценим по достойнство.

Надеждата, която носи аспектът, вдъхновява и променя. Този процес на трансформации може да се окаже благоприятен, до­бър за нас. Възможно е, след време и да го осъзнаем.

Между януари и средата на декември 2017 година Сатурн/Уран са в силен аспект, който ни подготвя да очакваме обрат/и, но и: да развием нови, неподозирани способности в менталната сфера, ако започнем да ценим повече своето време, посвеща­вайки го на занимания с наука; да се образоваме или самообра­зоваме; да не се страхуваме от изпитите и и от изпитанията, на които ни подлага животът.

През април и август Юпитер/Плутон създават напрежение чрез противоречия и противопоставяния на верска или религиоз­на основа.

В този момент би било неблагоразумно да ги раздухваме, да им заставаме на пътя със забрани, да прилагаме рестрикции. Те само ще утроят силата им.

Месец по-рано имаме присъствие на аспект Марс/Юпитер.

Той предизвестява събитията от април и август 2017 година и подплатява, засилва значението на горното предупреждение. Бих си позволила да интерпретирам ситуацията като предизвестена.

Следователно, ние ще имаме не само време, но и ще разпо­лагаме с информация как е най-добре да се постъпи. Узнаването на тези подробности само засилва необходимостта да се дейст­ва внимателно, премислено, а не първосигнално.

От 28 февруари до 9 март и от 26 ноември до 9 декември Марс/Уран са в сложни взаимоотношения, което предполага по­стигане на успех и осъществяване на целите с упорство, работа­та и отново работа, но при изричното спазване на всички пред­писания за безопасност.

2017 година започва и завършва с опасен аспект – Мерку­рий/Сатурн в съвпад.

Усещаннето за вътрешно напрежение дебалансира действия­та ни, създава предпоставки за нелогични решения, за погреш­ни оценки и за противоборства с измислени, виртуални неприя­тели.

Човек се чувства сам, изоставен и изправен пред сериозен враг, чието лице не може да идентифицира. Възможни са по­следствия за психиката при хора, които нямат цел или все още търсят себе си.

Младите, неопитните, необразованите да потърсят помощ от знаещите, можещите, опитните.

През януари-февруари и ноември-декември 2017 година се препоръчва да се задълбочим в онова, което правим, да се вто­рачваме в детайлите и подробностите, да завършим започнато­то, без да правим стъпки в нови посоки.

Месеците са неподходящ момент за важни договори и спора­зумения.

Стопанският живот, икономическите показатели и търговията ще вървят вяло, ще генерират загуби.

Затъмненията през 2017 година

Затъмненията са астрономически феномен с много силна проек­ция на въздействие върху делника на хората както от практическа, така и от психологическа гледна точка. В астрологията те иг­раят важна роля при съставянето на предсказанията.

Основна причина за специалното внимание, което им се от­деля, е фактът, че в тях участват двете най-важни за човека не­бесни тела – Слънцето и Луната.

В специализираната литература се говори, че наблюдаваме лунно затъмнение, когато двете светила са в опозиция (срещу­поставени на 180 ъглови градуса): През 2017 година лунните за­тъмнения са на 11 февруари и на 7 август. По време на кулми­нацията на първото, Слънцето и Луната са съответно на 23 гра­дуса Водолей и на 23 градуса от Лъв. По време на кулминацията на второто, Слънцето и Луната са съответно, на 16 градуса Лъв и на 16 градуса Водолей.

За слънчево затъмнение се говори, когато ъгловите градуси на светилата се съединят (съвпаднат). През 2017 година слънче­вите затъмнения са на 26 февруари и на 21 август. По време на кулминацията на първото, ъгловите градуси на Слънцето и Луна­та са 09 градуса Риби. По време на кулминацията на второто, ъгловите градуси на Слънцето и Луната са 29 градуса Лъв.

Интересен факт е, че пълното слънчево затъмнение на 21 ав­густ 2017 година е от един цикъл с наблюдаваното у нас през 1999 година (на 11 август) пълно слънчево затъмнение.

Сцената на противопоставянето, или на събирането на Слън­цето и Луната, е изградена върху траекторията на движение на други две „особени“ планети, наричани още „фиктивни точки“. Става дума за лунните възли (Северен и Южен, или Възходящ и Низходящ). Мислената линия, която ги свързва, описва оста на затъмненията.

Има различни митологични вярвания за затъмненията. Общо­то е тонът на страхопочитание, с който се говори за тях. От гледна точка на астролога, периодите на затъмненията са харак­терни с присъствието на повишена психическа лабилност при хората.

Препоръчително е в деня на затъмнението, както и през дни­те, които обграждат датата, съзнателно да търсим начин да освободим натрупаното напрежение.

2017 година обещава да е специална за родените под астро­логичните двойките: Лъв/Водолей и Дева/Риби.

Между 26 февруари–20 март и 21 август–23 септември пред­ставителите на изброените зодиакални знаци (Лъв, Дева, Водо­лей и Риби) да използват енергията на затъмненията за важни промени/стъпки в живота си.

Важните дни от 2017 година за важните неща от живота

АСТРО-ЛУНЕН КАЛЕНДАР 2017 ПРЕПОРЪЧВА:

ГОДЕЖИ, СВАТБИ И СЕМЕЙНИ ТЪРЖЕСТВА

Важно е да проверите кои дати в „АСТРО-ЛУ­НЕН КАЛЕНДАР 2017“ стоят под знака на Близ­наци. В астрологията се приема, че това е иде­алният знак за сключване на съюзи, в чиято ос­нова е любовта.

За предпочитане е в този момент Луната да е „нарастваща“ и „събираща“. През 2017 това са:

 

9, 10 януари

5, 6, 7 февруари

4, 5, 6 март

1, 2, 28, 29 април

25, 26, 27 май

(22, 23) юни

(19, 20) юли

(16, 17) август

(12, 13) септември

(9, 10) октомври

(5, 6, 7) ноември

3, (4), 31 декември

 

Забележка: Поставените в скоби дати отговарят донякъде на ус­ловията. При положение, че събитието не може да се планира за по-далечното бъдеще, бихте могли да ги използвате.

ПЪТУВАНИЯ И ПЪТЕШЕСТВИЯ

Астрологията приема за безспорно благоприятно положение присъствието на светило, планета или друг астрологичен фактор в знака на Стре­лец, олицетворение на предприемаческия дух.

Дните, през които Луната се помещава в знака на Стрелец, са идеалните за начало на пътуване или пътешествие. 

ЗА ПЛАНОВИ ОПЕРАЦИИ:

Вгледайте се в символите към всеки един от дните на 2017 година, които ще откриете върху полетата с датите в „АСТРО-ЛУНЕН КАЛЕНДАР 2017“.

Правилото гласи да не се предприема хирургическа интер­венция по време на пълнолуние. Тогава раните стават по-дълбо­ки, повече кървят и по-трудно зарастват. Остават по-големи и видими белези.

Като благоприятни за операция се приемат дните, през кои­то Луната е намаляваща.

Разбира се, трябва да се съблюдава правилото, че светило­то не бива да прекосява знака, отговарящ за частта от тялото, която ще бъде подложена на интервенцията.

Например, да не се прави операция на очите, ако Луната е в знака на Овен дори когато тя е намаляваща.

Извън тези правила остава извършването на наложителните интервенции след инцидент, катастрофа, заради заболяване и т.н.

 

ДНИ, БЛАГОПРИЯТНИ ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМОСТ:

Подходящо е Луната да е в знаците Рак и Скорпион и да е нарастваща (по възможност).

ДНИ, БЛАГОПРИЯТНИ ЗА ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ И БИЗНЕС:

Дните от лунния месец, когато Луната е нарастваща до три дни преди пълнолуние и събираща.

Основни правила за здравословно хранене

 

„АСТРО-ЛУНЕН КАЛЕРДАР 2017“ предоставя на читателите ня­колко прости, но ефикасни правила по отношение на хранене­то. Те са изпробвани и проверени на практика от поколенията преди нас. Нищо не пречи и ние да ги приложим, за да се уве­рим във въздействието им върху собствения ни организъм, а ефекта да запишем на страниците на календара. Записките ще ни помогнат да си съставим индивидуален график за здравосло­вен режим.

Въздържание от преяждане по време на новолуние. Така се предпазваме от заболявания.

Да се самоограничаваме през трите дни, предхождащи но­волунието и пълнолунието.

Нарастващото светило предполага намаляване на ко­личеството храна. Препоръчва се да се съобразяваме със зависимостта между приема на храна (напълняването) и нарастващата Луна.

По време на последната лунна четвърт се наблюдава об­ратно пропорционална зависимост: позволено е да си угаждаме, тъй като нарасналият прием на храна не води до напълняване.

 

Пример: Самоограничаване се препоръчва на 10, 11 и 12 януари и през дните от 26 до 28 януари 2017 година.

КОГА ДА НАПРАВИМ ЖИТНИЯ РЕЖИМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА?

Житната диета на Петър Дънов е десетдневен хранителен ре­жим, който има за цел да пречисти духа, ума и тялото и да ни помогне да се чувстваме жизнени, енергични, да сме здрави и изпълнени само с положителни емоции.

Февруари е месецът за прочистване на тялото от натрупани­те по-тежки зимни храни и времето да се подготвим да посрещ­нем възобновяващата пролет. Всяка година житната диета се прави през месец февруари, веднага след пълнолуние, като е препоръчително денят да е сряда, но не по-късно от третия, чет­въртия ден след пълнолунието.

Пълнолунието за месец февруари 2017 година е в първите ча­сове на датата 11-ти. Денят е събота, което усложнява избора на начален момент. Според по-горе цитираните правила, денят, в който се препоръчва да започне житният режим, е сряда, 15 февруари. Вярно е, че тя е четири дни след датата на пълнолу­нието, но се вмества в препоръките.

Така, изборът ни на начална дата за житния режим през 2017 година е 15-ти февруари, сряда. Краят на режима трябва да е след 10 дни, т.е., на 24 февруари, петък.

Така, всички препоръки за правилното му провеждане, са из­пълнени.

КОГА ДА СЕ ПИЕ ПОВЕЧЕ И КОГА ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ПРИЕМЪТ НА ВОДА И ТЕЧНОСТИ СПОРЕД ЛУНАТА 

Да се пие вода/течности:

на новолуние и през деня след новолуние

през деня на първа лунна четвърт

през третия ден след пълнолуние

през третия ден след последна четвърт

през деня преди новолуние.

 

Да не се пие много вода/течности:

през третия и четвъртия ден след първа лунна четвъртък

през деня на пълнолуние и през следващия ден

през втория ден след последна лунна четвърт.

 

ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ И ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

„АСТРО-ЛУНЕН КАЛЕНДАР 2017“ съдържа съвети, продиктувани от анализа на въздействието на позицията на Луната върху зо­диакалната лента по отношение на дните от календара. Те са из­ключително важни за здравето на всеки човек. За какво става дума?

Наблюденията и хилядолетният опит са дали възможност да се направи връзка между характеристиките на зодиакалните знаци, вибрациите на Луната, импулсите на нейните фази и ви­довете химични реакции в човешкия организъм. Ако човек е пра­вилно информиран за тези въздействия, той би могъл да се хра­ни здравословно и да подбира така храната си, че тя да съот­ветства на качеството на съответния ден.

 

Дни на белтъчините

ОГЪН

Знаците на Огъня – Овен, Лъв, Стрелец, се свързват с усвоява­нето на белтъчините и това е водеща характеристика за дните, в които Луната застава върху тези три знака. По правило всички продукти с високо съдържание на белтъчини са полезни за орга­низма. При прекаляване обаче могат да се появят храносмила­телни проблеми, които да отслабят имунитета.

 

Дни на солта

ЗЕМЯ

Знаците на Земята – Телец, Дева, Козирог, се свързват с усвоя­ването на солта и това е водеща характеристика за дните, в кои­то Луната застава върху тези знаци. По правило солените храни и продуктите с високо съдържание на сол са полезни за органи­зма. Но при хората със здравословни проблеми като например предразположение към високо кръвно налягане, могат да се на­блюдават нежелани последици.

 

Дни на мазнините

ВЪЗДУХ

Знаците на Въздуха – Близнаци, Везни, Водолей, се свързват с усвояването на мазнините и това е водеща характеристика за дните, в които Луната застава върху тези знаци. По правило про­дуктите с високо съдържание на мазнини и растителни масла са полезни за организма. Въпреки това, ако сте установили, че има­те индивидуална непоносимост към тях, стремете се да ги избяг­вате именно през посочените дни.

 

Дни на въглехидратите

ВОДА

Знаците на Водата – Рак, Скорпион, Риби, се свързват с усвоя­ването на въглехидратите и това е водеща характеристика за дните, през които Луната застава върху тези знаци. По правило продуктите с високо съдържание на въглехидрати са полезни за нашия организъм. Но при положение, че страдате от проблеми с обмяната на веществата или сте се заели да моделирате фигу­рата си, подходящо е да се въздържате от тях именно през спо­менатите дни.

* * *

 „Астро-лунен календар 2017“
Автор: Даниела Евстатиева

264 страници
Цена: 5,80лв/5,20лв онлайн
kibea.net

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
„Астро-лунен календар 2017" от Даниела Евстатиева, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Напишете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>